11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 18.10.2023
W dniu 18 października 2023 r., w ramach konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, odbędzie się siódme posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Celem spotkania będzie prezentacja sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków do dokumentacji przekazanej do konsultacji społecznych projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w częściach pokrywających się z obszarem BbPN. Zaplanowana jest także dalsza dyskusja nad Operatem syntezy i kwestiami problemowymi. Na spotkaniu podjęte będzie także stanowisko Rady Naukowej w odniesieniu do przedstawionej dokumentacji projektowej.
PROGRAM POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
18 października 2023 r.
Bartlowizna
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz
9:20 - 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 10:15
10:15 – 10:30
10-30 – 11:0011:00 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 - 13:40
13:40 - 14:30
14:30
Serwis kawowy
Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu 3/2023 z posiedzenia Rady Naukowej BbPN z dnia 26.09.2023 r.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Prezydium Rady między jej posiedzeniami (prof. dr hab. Tomasz Okruszko)
Prezentacja wprowadzająca pt. Dokumentacja projektu Rozporządzenia MKiŚ – PLAN OCHRONY DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW OSTOJA BIEBRZAŃSKA (PLB200006) ORAZ OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY SIEDLISK DOLINA BIEBRZY (PLH200008), W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (projekt) i Operat syntezy (dr inż. Andrzej Kamocki).
Dyskusja
Przerwa kawowa

Dyskusja cz. 2 i opinia Rady Naukowej parku o projekcie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wolne wnioski
Obiad (Gospoda Bartla)