11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved

Opis projektu

Biebrzański Park Narodowy przystąpił do projektu „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.04.00-00-0025/17). Całkowita wartość projektu to 20 302 440,00 zł, z czego 85% (17 257 074,00 zł) pochodzi ze środków unijnych - Funduszu Spójności, a 15% (3 045 365,99 zł) ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem projektu jest przygotowany wysokiej jakości projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, stanowiący narzędzie do skutecznej ochrony jego przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. W ramach przygotowywania planu przeprowadzona zostanie diagnoza stanu zasobów, tworów i składników przyrody, zasobów krajobrazowych i dziedzictwa Kulturowego parku na podstawie wyników inwentaryzacji prowadzonych w ramach projektu oraz danych już istniejących, zidentyfikowane strategiczne i operacyjne cele ochrony przyrody parku, istniejące i potencjalne zagrożenia osiągnięcia celów, przygotowana koncepcja ochrony parku oraz zaplanowane zadania ochronne niezbędne do osiągnięcia zidentyfikowanych celów. Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z interesariuszami zarówno na etapie przygotowywania planu oraz przygotowanego projektu dokumentu, działania informacyjno-promocyjne, ponadto zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do gromadzenia danych wytworzonych podczas realizacji projektu i zarządzania projektem.
W ramach przedsięwzięcia powstanie 12 operatów planu wraz bazą danych GIS funkcjonującą w środowisku serwerowym, gromadząca już istniejące dane o parku i pozyskane w ramach realizacji projektu, synteza planu oraz projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przygotowanie planu ochrony Parku zostało powierzone Wykonawcom zewnętrznym wyłonionym w postępowaniach w trybie zamówień publicznych. Więcej informacji o Wykonawcach planu można pobrać poniżej.

W procesie planistycznym będzie uwzględniony udział społeczeństwa. Konsultacje społeczne z interesariuszami odbędą się zarówno na etapie przygotowywania planu, jak i w trakcie uzgadniania projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.