11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

imageonline-co-whitebackgroundremoved

Opis projektu

Biebrzański Park Narodowy przystąpił do projektu „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.04.00-00-0025/17). Całkowita wartość projektu to 20 302 440,00 zł, z czego 85% (17 257 074,00 zł) pochodzi ze środków unijnych - Funduszu Spójności, a 15% (3 045 365,99 zł) ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skuteczna ochrona Biebrzańskiego Parku Narodowego wymaga diagnozy stanu środowiska i jego zagrożeń. W tym celu zespoły specjalistów przeprowadzą szczegółowe prace terenowe, których celem będzie rozpoznanie różnorodności biologicznej oraz ocena zachowania środowiska wraz z identyfikacją jego aktualnych i potencjalnych zagrożeń. Analizowane będą również uwarunkowania przestrzenne, krajobrazowe oraz kulturowe ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyniki badań będą podstawą do wskazania najskuteczniejszych metod zabezpieczenia ekosystemów i dziedzictwa kulturowego przed niekorzystnymi zmianami. Plan ochrony tego unikatowego kompleksu mokradeł będzie dokumentem organizującym działania ochronne, naprawcze i monitoringowe w ciągu najbliższych 20 lat. Uwzględniać on będzie zarówno zasady ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, jak też status ochronny siedlisk przyrodniczych i związanych z nimi rzadkich gatunków fauny i flory. 


Nadrzędnym celem ochrony przyrody na terenie Parku jest zachowanie unikatowych ekosystemów wodnych wraz z powiązanymi z nimi ekosystemami mokradłowym i kształtowaną w wyniku naturalnych procesów różnorodnością biologiczną. Osiągnięcie tego celu jest uwarunkowane poprzez:

  • zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i ewolucyjnych, charakterystycznych dla różnego typu mokradeł, w szczególności procesów o charakterze wielkoobszarowym i długoterminowym,

  • zachowanie różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym (zróżnicowanie genetyczne gatunku i właściwa liczebność populacji), międzygatunkowym i ekosystemowym, ze szczególnym naciskiem na odtwarzanie i utrzymanie optymalnego stanu biotopów,

  • udostępnienie walorów przyrodniczych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na zasadach nie wpływających negatywnie na przyrodę Parku, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody poprzez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

W procesie planistycznym będzie uwzględniony udział społeczeństwa. Konsultacje społeczne z interesariuszami odbędą się zarówno na etapie przygotowywania planu, jak i w trakcie uzgadniania projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.