11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 07.12.2022
W dniu 7 grudnia 2022 r., w ramach konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, odbędzie się czwarte posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. W spotkaniu będą uczestniczyli wykonawcy i recenzenci operatów szczegółowych oraz pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Celem spotkania będzie zaprezentowanie wyników prac w poszczególnych opracowaniach tematycznych oraz omówienie kwestii problemowych.
PROGRAM POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
7 grudnia 2022 r.
Bartlowizna
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz
10:00 - 10:10
10:20 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45

10:45 – 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 12:00
12:00 – 12:30


13:30 – 14:00


14:00 – 14:15
14:15 – 14:30

14:30 – 15:15
15:15

Otwarcie posiedzenia

Przyjęcie protokołu 2/2022 z posiedzenia Rady
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Prezydium Rady między jej posiedzeniami (prof. dr hab. Tomasz Okruszko)
Informacja o zaawansowaniu prac w projekcie „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” (Karolina Tarka, koordynator ds. merytorycznych w projekcie)
Podsumowanie wyników prac nad Operatem ochrony zasobów wodnych w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności (dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW)
Podsumowanie wyników prac nad Operatem ochrony grzybów w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności (dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. PAN)
Przerwa kawowa
Podsumowanie wyników prac z operatów szczegółowych projektu planu ochrony BbPN w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności oraz w zakresie obszarów Natura 2000 PLB200006 i PLH200008 (ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony lub proponowanych; identyfikacja zagrożeń; cele działań ochronnych; działania ochronne; monitoring przedmiotów ochrony; projekt korekty SDF z uzasadnieniem: 1) Operat ochrony fauny – bezkręgowce (1200-1230 prof. dr prof. Jerzy Gutowski); 2) Operat ochrony fauny kręgowców (bez awifauny) (1230-1300 dr prof. Zbigniew Borowski); 3) Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym torfowiskowych i bagiennych (1300-1330 dr Hubert Piórkowski)
Podsumowanie wyników prac nad Operatem zagospodarowania przestrzennego i turystycznego w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności (dr prof. Bartosz Czarnecki, prof. PB; dr Romuald Ziółkowski; dr Andrzej Kamocki)
Przerwa kawowa
Podsumowanie spotkań z wykonawcami operatów szczegółowych w ramach Operatu GIS w zakresie ustaleń oraz dalszych potrzeb dotyczących opracowani Systemu Informacji Przestrzennej BbPN (TAXUS IT)
Dyskusja i wolne wnioski
Obiad (Gospoda Bartla)