11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 27.10.2022
W dniu 27 października 2022 r., w ramach konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, odbędzie się trzecie posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. W spotkaniu będą uczestniczyli wykonawcy i recenzenci operatów szczegółowych oraz pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Celem spotkania będzie zaprezentowanie wyników prac oraz omówienie kwestii problemowych.
PROGRAM POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
27 października 2022 r.
Bartlowizna
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz
10:00 - 10:10
10:10 - 10:20
10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 11:30

11:30 – 12:00


12:00 – 12:30


12:30 – 12:45
12:45 – 13:15


13:15 – 14:45

14:45 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Otwarcie posiedzenia

Cele i ogólne założenia prac nad planami ochrony (prof. Piotr Banaszuk – Politechnika Białostocka).

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Prezydium Rady między jej posiedzeniami
(prof. dr hab. Tomasz Okruszko)
Wymogi dokumentacji planistycznej do opracowania projektu planu ochrony Natura 2000 PLB200006 i PLH200008 (dr inż. Andrzej Kamocki) BbPN i obszarów

Dyskusja

Informacja o zaawansowaniu prac w projekcie „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” (Karolina Tarka, koordynator ds. merytorycznych w projekcie)
Podsumowanie wyników prac nad Operatem Ochrony Przyrody Nieożywionej i Gleb w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności
(prof. dr hab. Piotr Banaszuk)
Podsumowanie wyników prac nad Operatem ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności
(dr hab. Maciej Karczewski, Prof. UwB)

Przerwa kawowa

Podsumowanie wyników prac nad Operatem ochrony grzybów w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności
(dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. PAN)
Podsumowanie wyników prac z operatów szczegółowych projektu planu ochrony BbPN w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności oraz w zakresie obszarów Natura 2000 PLB200006 i PLH200008 (ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony lub proponowanych; identyfikacja zagrożeń; cele działań ochronnych; działania ochronne; monitoring przedmiotów ochrony; projekt korekty SDF z uzasadnieniem: 1) Operat ochrony ekosystemów wodnych (13:15 -13:45 dr inż. Karol Pietruczuk); 2) Operat ochrony ekosystemów leśnych (13:45 - 14:15 dr Marek Ksepko); 3) Operat ochrony flory (14:15 -14:45 Ryszard Krynicki)
Przerwa kawowa
Podsumowanie wyników prac z operatów szczegółowych projektu planu ochrony BbPN w zakresie: identyfikacji zagrożeń, celów działań ochronnych, proponowanych działań ochronnych i monitoringu ich efektywności oraz w zakresie obszarów Natura 2000 PLB200006 i PLH200008 (ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony lub proponowanych; identyfikacja zagrożeń; cele działań ochronnych; działania ochronne; monitoring przedmiotów ochrony; projekt korekty SDF z uzasadnieniem: 1) Operat ochrony fauny - ptaki (15:00 - 15:30 dr Paweł Mirski)
Dyskusja i wolne wnioski