11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami gminy Sztabin w dniu 12.05.2023 r.
W ramach drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 12 maja 2023 r. o godzinie 10:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sztabinie, przy ulicy Kościuszki 10, odbędzie się spotkanie ze społecznością gminy Sztabin.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń w zakresie opracowania Planu ochrony, omówienie sposobów komunikacji i partycypacji społecznej oraz zebranie opinii uczestników na temat uwarunkowań społecznych, przestrzennych oraz środowiskowych, kluczowych w procesie planistycznym. Przedstawione także zostaną wyniki prac terenowych i studialnych w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń przyrody BbPN, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji. W ramach spotkania omówione będą planowane do wdrożenia działania ochronne.
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Gminy i mieszkańcami gminy Sztabin
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
12 maja 2023 r.; godzina 10:00
Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie
Kościuszki 10,
16-310 Sztabin
*

  • Powitanie uczestników
  • Prezentacja nt. założeń projektu i sposobów komunikacji (dr inż. Andrzej Kamocki)
  • Zidentyfikowane zagrożenia przyrody parku, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych
  • oraz sposobów ich eliminacji (dr inż. Andrzej Kamocki; dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW;)

  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja (prof. Piotr Banaszuk)
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad
Tożsame spotkania konsultacyjne odbędą się we wszystkich 14 gminach położonych w obszarze
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gorąco zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!