11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 24.06.2022 r.

W dniu 24 czerwca 2022 r., w Hotelu Bartlowizna w Goniądzu, odbędzie się pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. W pracach nad projektami planów ochrony powinno uczestniczyć jak najszersze grono interesariuszy, którzy będą tworzyli grupę roboczą - Zespół Lokalnej Współpracy (dalej: ZLW). W ramach prac ZLW planowane są 3 spotkania robocze, z których ostatnie odbędzie się w połowie przyszłego roku. Na spotkaniach ZLW przekazywana będzie informacja o prowadzonych pracach w ramach projektu, a przede wszystkim będzie konstruowana wspólna wizja ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w oparciu o wiedzę naukową, jak i praktyczną, z uwzględnieniem potrzeb osób i podmiotów współgospodarujących na tym terenie.

Ustalenia planów ochronny mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej, organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność lub są zainteresowani realizacją nowych przedsięwzięć. Ustalenia planu ochrony powinny być transponowane do obowiązujących dokumentów planistycznych, pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, tj.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.

PROGRAM SPOTKANIA ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”
24 czerwca 2022 r.
Bartlowizna
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz
10:30

10:30 – 11:00
 
 
 
 
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 13:00
13:00 – 13:20
13:30
Powitanie i prezentacja uczestników spotkania. Formalne rozpoczęcie prac
Zespołu Lokalnej Współpracy.
Cele i ogólne założenia prac nad planami ochrony (prof. Piotr Banaszuk – Politechnika Białostocka).

 - Plan ochrony jako instrument ochrony prawnej.

 - Zakres prac nad planem ochrony.

 - Uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne ochrony BbPN.

 - Założenia do sporządzenia projektu planu ochrony.

Harmonogram prac, konsultacje społeczne i transfer wiedzy (dr Andrzej Kamocki – TOS ProHabitat)
Przerwa na kawę.
Moderowana dyskusja nad przedstawionymi założeniami planu ochrony BbPN.

Ustalenie potrzeb i wnioski dotyczące prac na planem ochrony.

Zakończenie spotkania i obiad.