11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Konsultacje społeczne z Samorządem Terytorialnym – Etap I
Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych z radami gmin i miast współpołożonych z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Celem spotkań było zaprezentowanie założeń do sporządzenia projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego i zebranie uwag, które zostaną uwzględnione w ramach opracowania dokumentu.

W spotkaniach, które odbyły się w 14 gminach, uczestniczyło ponad 250 interesariuszy. Wśród kluczowych problemów związanych
z funkcjonowaniem Biebrzańskiego Parku Narodowego i gospodarowaniem w jego granicach wskazano:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Problemy z dojazdem i użytkowaniem gruntów w granicach BbPN – prośba o pogodzenie interesów środowiskowych i rolniczych.
Potrzebę prowadzenia prace utrzymaniowych na ciekach melioracji szczegółowej i podstawowej.
Zły stan infrastruktury hydrotechnicznej.
Niedobory wód gruntowych i następcze problemy z użytkowaniem terenów rolniczych.
Zanik ekosystemów hydrogenicznych.
Niewłaściwy stan ilościowy ichtiofauny w wodach Biebrzy i jej dopływach.
Konieczność wdrożenia ochrony przeciwpożarowej i budowę nowych dojazdów pożarowych.
Potrzebę udzielenia pierwszeństwa społeczności lokalnej na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa położonych w granicach BbPN
Zgłaszanie gruntów do programów rolno-środowiskowo-klimatycznych przez osoby prywatne i firmy, które nie są ich właścicielami.

Szkody w środowisku i w drogach dojazdowych podczas użytkowania bagien ratrakami.

Gospodarowanie populacją dzika w BbPN i Otulinie w kontekście szkód w uprawach rolniczych oraz ASF.

Gwałtowny rozwój farmy fotowoltaiczne w Otulinie BbPN.

Brak promocji i rozwoju turystyki na „wysokim brzegu” Doliny Biebrzy.