11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Program posiedzenia Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec-Twierdza, 20.04.2022 – 21.04.2022 r.
W ramach konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniach 20-21 kwietnia 2022 r., odbędzie się spotkanie wykonawców operatów szczegółowych PO BbPN z Radą Naukową Biebrzańskiego Parku Narodowego. Celem spotkania będzie zaprezentowanie wstępnych wyników prac oraz omówienie kwestii problemowych.
PROGRAM POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
20 kwietnia 2022 r., Osowiec-Twierdza
08:00 – 08:50
09:00 – 09:10
09:10 – 09:20
09:20 – 09:40
09:40 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 13:30


13:30 – 13:50
13:50 – 15:30

15:30 – 16:30
19:00 –

Śniadanie
Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Prezydium Rady między jej posiedzeniami (prof. dr hab. Tomasz Okruszko)
Sprawozdanie Dyrektora BbPN - Artura Wiatra o ważnych wydarzeniach między posiedzeniami Rady
Dyskusja
Informacja o zaawansowaniu prac w projekcie „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” (Helena Bartoszuk, koordynator ds. merytorycznych w projekcie)
Przerwa kawowa
Informacja o stanie zinwentaryzowanych gatunków, siedlisk, ekosystemów bądź zasobów na podstawie pozyskanych dotychczas wyników, zidentyfikowanych zagrożeniach, dyskusja w zakresie celów ochrony, proponowanych działań ochronnych, innych zagadnień i problemów wymagających dyskusji na forum Rady (Kierownicy operatów)
Przerwa kawowa
Informacja o stanie zinwentaryzowanych gatunków, […], dyskusja w zakresie celów ochrony, proponowanych działań ochronnych, innych zagadnień i problemów wymagających dyskusji na forum Rady - ciąg dalszy (Kierownicy operatów)
Obiad
Kolacja
21 kwietnia 2022 r., dzień terenowy
07:30 – 08:15
08:30 – 08:50

08:50 – 09:10

09:10 – 09:40
09:40 – 10:40


10:50 – 13:30


13:30 – 14:30
Śniadanie
Informacja o tematach badawczych zgłoszonych do realizacji na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego w okresie między posiedzeniami Rady (Magdalena Olkowska, specjalista ds. ochrony przyrody BbPN )
Sprawozdanie z realizacji zadań ochronnych przez BbPN w latach 2020 - 2021 r. (Grzegorz Kwiatkowski, kierownik Działu Monitoringu Przyrodniczego i Sozologicznego BbPN)
Dyskusja
Sprawy różne:
a) przedstawienie wyników badania wpływu pożaru na przyrodę BbPN (dr hab. Zbigniew Borowski, prof. IBL);
b) informacja o stanie przygotowania ochrony przeciwpożarowej BbPN
Wyjazd w teren, m.in: droga Dolistowo-Jasionowo – przedstawienie wniosków z ekspertyzy dot. wpływu remontu drogi na środowisko przyrodnicze oraz informacji o zrealizowanych zadaniach w ramach tego przedsięwzięcia (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mońkach ), pożarzysko z 2020 r. w okolicach Kopytkowa
Obiad