11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami miasta i gminy Lipsk w dniu 25.07.2023 r.
W ramach drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 25 czerwca 2023 r. o godzinie 12:30, w sali konferencyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego miasta i gminy Lipsk.
Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń w zakresie opracowania Planu ochrony, omówienie sposobów komunikacji i partycypacji społecznej oraz zebranie opinii uczestników na temat uwarunkowań społecznych, przestrzennych oraz środowiskowych, kluczowych w procesie planistycznym. Przedstawione także zostaną wyniki prac terenowych i studialnych w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń przyrody BbPN, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji. W ramach spotkania omówione będą planowane do wdrożenia działania ochronne.
PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO
z Radą Miejską w Lipsku
w ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
25 lipca 2023 r. (wtorek); godzina 12:30
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
16-315 Lipsk, ul. Rynek 23
*
  • Powitanie uczestników
  • Zidentyfikowane zagrożenia przyrody parku, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji (dr inż. Andrzej Kamocki, dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW)
  • Przerwa kawowa
  • Moderowana dyskusja (prof. Piotr Banaszuk)
  • Podsumowanie spotkania
  • Obiad