11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Podsumowanie spotkania konsultacyjnego z Radą Miejską w Suchowoli
W ramach opracowania planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, w dniu 14 października 2021 r., odbyło się spotkanie konsultacyjne z Radą Miejską w Suchowoli. Na spotkaniu zaprezentowano ogólne założenia w zakresie opracowania dokumentu planistycznego oraz poinformowano uczestników o potrzebie udziału społeczeństwa w procesie planistycznym i sposobach komunikacji.

W ramach dyskusji zebrano wszystkie uwagi i spostrzeżenia zgłoszone przez uczestników spotkania. Dyskusja była głównie ukierunkowana na problemy społeczne w zakresie gospodarowania rolniczego na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i otuliny, zagadnienia z zakresu gospodarki wodnej oraz rozwój infrastrukturalny w gminie Suchowola. Główne postulaty zgłoszenie przez uczestników związane były z:

1

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Niejednoznacznym wyznaczeniem granic Biebrzańskiego Parku Narodowego przy drodze wojewódzkiej Nr 670 i potencjalnymi problemami w zakresie uzgodnień w zakresie budowy i remontów infrastruktury drogowej.
Problemem gospodarowania rolniczego w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego i braku konserwacji bieżących i możliwością użytkowania rolniczego łąk położonych w dolinach.
Kwestią budowy drogi Jagłowo-Suchowola i powiązanych dróg dojazdowych.
Problematyką prac utrzymaniowych w dolinie rzeki Brzozówka.
Koniecznością uwzględnienia w planie ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.
Problematyką potencjalnych niedoborów wód podziemnych w aspekcie ich zwiększonego poboru na cele rolnicze.
Postępującym procesem rozwoju roślinności w rzece Biebrzy i niekorzystnymi przemianami układu fluwialnego Biebrzy.
Możliwością pogodzenia interesów rolników oraz celów ochrony w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Wpływem planu ochrony na rozwój turystyki w dolinie Biebrzy.
Możliwością wykorzystywania biomasy pozyskiwanej z biebrzańskich bagien na cele energetyczne, w tym na ogrzewnictwo.