11090__1_-removebg-preview

Przygotowanie planu ochrony

Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Projekt POIS.02.04.00-00-0025/17)
imageonline-co-whitebackgroundremoved
Rozpoczęcie opracowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy przystąpił do projektu „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.04.00-00-0025/17). Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 12 137 177,00 zł, z czego 85% (10 316 600,45 zł) pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, a 15% (1 820 576,55 zł) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 286/2017/Wn-10/OP-IN-YS/D.

Skuteczna ochrona Biebrzańskiego Parku Narodowego wymaga diagnozy stanu środowiska i jego zagrożeń. W tym celu zespoły specjalistów przeprowadzą szczegółowe prace terenowe, których celem będzie rozpoznanie różnorodności biologicznej oraz ocena zachowania środowiska wraz z identyfikacją jego aktualnych i potencjalnych zagrożeń. Analizowane będą również uwarunkowania przestrzenne, krajobrazowe oraz kulturowe ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyniki badań będą podstawą do wskazania najskuteczniejszych metod zabezpieczenia ekosystemów i dziedzictwa kulturowego przed niekorzystnymi zmianami. Plan ochrony tego unikatowego kompleksu mokradeł będzie dokumentem organizującym działania ochronne, naprawcze i monitoringowe w ciągu najbliższych 20 lat. Uwzględniać on będzie zarówno zasady ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, jak też status ochronny siedlisk przyrodniczych i związanych z nimi rzadkich gatunków fauny i flory.